FINCEN והמשרד לפיקוח על המטבע בארה"ב (OCC) פרסמו ביום חמישי האחרון (24.03.11) ידיעה לפיה הבנק Pacific National Bank במיאמי, פלורידה, הסכים לשלם קנס אזרחי בסך 7 מיליון דולר מבלי להכחיש או להודות באישומי הממשל נגדו. הבנק הוזהר כבר בשנת 2005 והוצא נגדו צו לתיקון ליקויים והפרות של חוק ה-BSA וה-Patriot Act, עקב הפרות מתמשכות של חוקי מניעת הלבנת הון ורגולציות בנושא זיהוי לקוחות ודיווח על פעולות בלתי רגילות.

עפ"י ה-OCC, הצעדים שננקטו ע"י הבנק בעקבות הצו מ-2005 לא היו מספקים והבנק כשל ביישום תוכנית ארגונית למניעת הלבנת הון. בין היתר, צוין כי הבנק כשל בביצוע בדיקות נאותות וזיהוי לקוחות במספר חשבונות, כשל במעקב, ניטור ודיווח על פעולות בלתי רגילות, וכן בבקרה ופיקוח על חשבונות קורספונדנטים זרים. כמו כן, הבנק כשל בביצוע סקר סיכונים וניהול סיכונים לחשבונות ותחומי פעילות בסיכון גבוה, ולא יישם נהלים ובקרות פנימיות וחיצוניות על מנת להבטיח ניהול סיכונים ועמידה בחוקי מניעת הלבנת הון כנדרש.

על הבנק הוטלו שני קנסות נפרדים בסך 7 מיליון דולר אשר אוחדו בהסכמת ה-OCC לקנס חופף אחד בסך 7 מיליון דולר.

פורסם 2011-03-27