רשות המיסים פרסמה לאחרונה (23.01.11) חוזר בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים. חוזר זה מדגיש ומסכם את נושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים ואי הכרה בתשלומים אלו כהוצאה מוכרת ע"י רשויות המס. במסגרת ההקדמה למסמך מציינת רשות המיסים את עיקרי אמנת ה-OECD למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות וכן את עיקרי אמנת האו"ם למניעת שחיתות. כמו כן, מצוין בחוזר זה תיקון חוק העונשין בישראל אשר נכנס לתוקפו ביולי 2008 וקבע כעבירה מתן שוחד לעובד ציבור זר בהקשר לפעילות עסקית.

חוזר רשות המיסים מדגיש למעשה כי מעבר לאיסור מתן שוחד לעובד ציבור זר, תשלומים החשודים כשוחד - בין אם מוצגים בתור עמלה או הטבה ובין אם ניתנים ישירות או בעקיפין - לא יוכרו ע"י רשות המיסים ומס הכנסה כהוצאות מוכרות. בחודש נובמבר 2009 הוסף לפקודת מס הכנסה סעיף קטן 16 לסעיף 32 שכותרתו "ניכויים שאין להתירם". עפ"י סעיף זה - תשלומים, בין אם ניתנו בכסף ובין אם שווה כסף, שיש יסוד סביר להניח שנתניתם מהווה עבירה על פי כל דין הם ניכויים שאין להתירם. עפ"י רשות המיסים, הוספת סעיף זה מעגנת את מדיניות רשות המיסים לפיה תשלומי שוחד אינם מוכרים למס ובכך מקבעים בחקיקה מדיניות קיימת העולה בקנה אחד עם חקיקה מקומית ודרישות ה-OECD.

נוסף על כך, מפרטת הרשות בסעיף 6 לחוזר מהן שיטות תשלום במתן שוחד ואילו פעולות וסימנים עשויים להעיד על מתן שוחד. בין היתר, מציינת רשות המיסים שיטות תשלום שוחד כגון: תשלום באמצעות חברות קש, תשלום הוצאות מסע בחירות, חשבוניות מנופחות לעומת מחירי השוק, עמלות ייעוץ מנופחות וחשבוניות של עסק קיים, הוצאות בידור ונסיעות, תרומות לעמותות שהוקמו ע"י עובדי ציבור, ועוד. בהמשך סעיף זה מפרטת רשות המיסים כיצד ניתן לאתר במהלך ביצוע ביקורת סימנים למתן תשלומי שוחד, כמו למשל באמצעות הסתרת ספרים ורשומות, ניפוח משכורות או מתן משכורות לעובדים בדויים, ועוד

פורסם 2011-02-01