צווי איסור הלבנת הון למנהלי תיקים וחברי בורסה, אשר עברו תיקון ועדכון במהלך החודשים האחרונים, פורסמו בנוסח המעודכן ברשומות בקובץ התקנות 6943 מיום 30.11.10.

ביוני האחרון אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט את הנוסח החדש והמתוקן לצווי איסור הלבנת הון לחברי בורסה ומנהלי תיקים. הנוסח החדש מחיל חובה על חברי בורסה ומנהלי תיקים לבדוק את לקוחותיהם מול רשימות משרד הבטחון וכן קובע חובות בנושא מדיניות "הכר את הלקוח".

בצווים החדשים הוספו הוראות בנושא בדיקה מול הרשימה ונקבע כי חברי בורסה ומנהלי תיקים יחויבו לבדוק מול הרשימה אם מופיע בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה בכל החשבונות המנוהלים אצלם.

נוסף על החלת חובת הבדיקה מול הרשימה נוספו לשני הצווים סעיפים בנושא "הכרת הלקוח". סעיפים אלו קובעים כי מנהל תיקים או חבר בורסה לא יפתחו חשבון בטרם יבצעו לגבי הלקוח הליך של הכרת הלקוח, הכולל בין היתר בירור ורישום מקור הכספים, עיסוק הלקוח, פעילותו הציבורית, פעילות המתוכננת בחשבון ואופי החשבון. לגבי בעלי עסקים יש לברר לרשום גם את אופי הפעילות העסקית, איפיון לקוחות וספקים ופעילות פיננסית. לגבי תושב חוץ - זיקתו לישראל. פתיחת חשבון לתושב חוץ שהינו איש ציבור זר תיעשה באישור נושא משרה לרבות נושא משרה שכפוף ישירות למנכ"ל, תוך כדי בדיקת מידת הסיכון של אותו איש ציבור זר ולקיחתה בחשבון.

כמו כן, נקבע כי על חברי בורסה ומנהלי תיקים לצבע בקרה שוטפת לגבי הפעולות בחשבון על מנת לוודא כי הן תואמות לאופי החשבון בהתאם להיכרות עם הלקוח. נוסף על כך, קובע סעיף הכרת הלקוח כי חבר בורסה ומנהל תיקים "יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון, לרבות בנושא "הכר את הלקוח".

שינוי נוסף שבוצע בצו של מנהלי התיקים הוא הסרת חובת הדיווח על פעולות רגילות. בנוסח החדש של הצו עבור מנהלי התיקים נמחקו חובות הדיווח הרגילות לפי גודל הפעולה והצו עבור מנהלי תיקים מתמקד בדיווח על פעולות בלתי רגילות בלבד.

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשע"א-2010

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשע"א-2010

פורסם 2010-12-05