ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה מסמך היוועצות לקראת שינוי מתוכנן בהמלצות ה-FATF בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הארגון מתכנן לבצע מספר שינויים ותוספות ב-40 ההמלצות הרגילות ו-9 ההמלצות המיוחדות, לזאת לאחר קבלת חוות דעת מהמדינות השונות וממוסדות פיננסיים ולאחר קיום דיונים בטיוטה המוצעת לשינוי. הטיוטה הראשונית הופצה למדינות החברות, ליחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ולמוסדות פיננסיים, אשר מוזמנים להגיב בכתב עד ינואר 2011. ארגון ה-FATF מתכוון להשלים את ניסוח ההמלצות מחדש כולל השינויים המוצעים והתוספות עד אוקטובר 2011.

במסגרת השינויים והתיקונים אשר מופיעים בטיוטה שפורסמה מציע ארגון ה-FATF מספר שינויים עיקריים:

הוספת עבירות מס כעבירת מקור להלבנת הון

ארגון ה-FATF ממליץ להוסיף לרשימת עבירות המקור להלבנת הון אשר מופיעה בהמלצות ה-FATF גם עבירות מס וביניהן עבירות מס ישיר ועקיף.

הוספת פרק אודות גישה מבוססת סיכון

לדברי ארגון ה-FATF, כאשר פורסמו 40 ההמלצות המקוריות בשנת 2003, היתה התייחסות חלקית ולא מגובשת לנושא יישום גישה מבוססת סיכון. כיום, הנושא של גישה מבוססת סיכון, התפתח והתגבש במספר מסמכים של הארגון ולפיכך מתכוון הארגון להוסיף להמלצות פרק בנושא גישה מבוססת סיכון ובו התייחסות להגדרת הנושא באופן רשמי ורחב יותר וכן מתן הסברים לגבי השאלה איך גישה מבוססת סיכון תשפיע על יישומן של המלצות קונקרטיות מתוך 40 המלצות ה-FATF. בכוונת ארגון ה-FATF להמליץ למדינות לבצע סקר סיכונים מקומי וכן להנחות מוסדות פיננסיים בתחומה של כל מדינה באשר לסיכונים הקיימים. כמו כן, ימליץ הארגון להבדיל בין לקוחות ושירותים בסיכון גבוה ובין לקוחות ושירותים בסיכון נמוך יותר, כאשר לגבי כל דרגת סיכון יומלץ לנקוט באמצעי "הכר את הלקוח" שונים.

תיקון המלצה מספר 5 - הכר את הלקוח

המלצה 5 (Customer due diligence and record-keeping) עוסקת בהכרת הלקוח, זיהוי ושמירת פרטים. עפ"י הטיוטה, מתכוון ארגון ה-FATF לכלול בהמלצה זו רשימה מפורטת של דוגמאות בנושא גישה מבוססת סיכון כמו למשל רשימת דוגמאות לגבי השאלה מהו סיכון גבוה ומהו סיכון נמוך ולגבי השאלה מהן בדיקות הכרת הלקוח מורחבות ומהן בדיקות מצומצמות.

תיקון המלצה מספר 8 - טכנולוגיות חדשות ומתפתחות

המלצה מספר 8 עוסקת בטכנולוגיות מתפתחות אשר עשויות ליצור סיכונים חדשים להלבנת הון ומימון טרור (new or developing technologies). ארגון ה-FATF מתכוון לצרף להמלצה זו הוראות מפורטות יותר ובין היתר נאמר כי תידרש ממדינות וממוסדות פיננסיים גישה מבוססת סיכון ביחס למוצרים או שירותים טכנולוגיים חדשים כמו למשל שיטות חדשות להעברות כספים ותשלומים. המדינות תידרשנה להעריך סיכונים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיות מתפתחות ולהודיע על סיכונים אלו בצירוף מתן הנחיות למוסדות הכפופים להוראות מניעת הלבנת הון ומימון טרור

חובת בדיקה של העברות אלקטרוניות מול רשימות שחורות

ארגון ה-FATF מציין כי הוא שוקל להמליץ על חובת בדיקה של העברות אקלטרוניות מול רשימות טרור ורשימות סנקציות, וזאת על מנת לעמוד בהוראות האו"ם. הארגון מבקש לקבל חוות דעת מהמדינות וממוסדות פיננסיים באשר לשאלה האם המוסדות יחויבו לסרוק שמות מול רשימות בכל מקרה ובכל שלב של שרשרת התשלומים (וגם במקרה שהם מתפקדים כגורם ביניים), מה יעשו המוסדות במקרה של זיהוי חיובי מול רשימה, ואיך על מוסד פיננסי להגיב במקרה של מידע חסר.

המלצה מספר 6 - אנשי ציבור

המלצה מספר 6 עוסקת בניהול סיכונים בהקשר של אנשי ציבור. לדברי ארגון ה-FATF, בעקבות ועידת האו"ם בנושא שחיתות ופעילות האו"ם להגברת המלחמה בשחיתות, עולה הצורך לשנות את ניסוח המלצה מספר 6 ולכלול בה הוראות מפורטות יותר לגבי אנשי ציבור מקומיים ואנשי ציבור זרים. עפ"י הטיוטה, ממליץ ארגון ה-FATF כי ההנחיה לגבי אנשי ציבור זרים תעמוד בעינה - איש ציבור זר הוא תמיד לקוח בסיכון גבוה. לגבי אנשי ציבור מקומיים ימליץ ה-FATF כי כל מוסד יבדוק אם הלקוח הוא איש ציבור מקומי, ואם כן, ינקוט לגביו בגישה מבוססת סיכון, כלומר, יבדוק האם הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או לא, ובהתאם לכך יחיל עליו בדיקות נאותות ופיקוח המותאמים לדרגת הסיכון.

פורסם 2010-11-10