FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי פרסמה את גיליון מס' 18 של הדו"ח  SAR Activity Report - Trends, Tips & Issues, אשר מתפרסם פעמיים בשנה, במאי ובאוקטובר, ועוסק במגמות, ניתוח מקרים ותיקי חקירה במסגרת הדיווחים על פעולות חשודות אשר מתקבלים ב-FINCEN ע"י הגורמים המדווחים בארה"ב.

הגיליון הנוכחי מתמקד (פרק 1 -מגמות וניתוח) בדיווחים שהתקבלו ע"י חברות ניירות ערך הקשורים להשקעות בנדל"ן. לדברי FINCEN, רוב הגיליונות מתמקדים במגמות ודיווחים המוגשים ע"י בנקים ונותני שירותי מטבע, ואכן התמקדו בגיליונות קודמים במגמת הונאת המשכנתאות והונאות נדל"ן, אלא שהפעם, החליטו כותבי הדו"ח להתמקד בדיווחים בלתי רגילים שנמסרו ל-FINCEN ע"י שחקנים נוספים בשוק הנדל"ן והם חברות ניירות הערך והגורמים המשקיעים בנדל"ן באמצעות מכשירים פיננסיים כגון קרנות REIT (קרנות להשקעה בנדל"ן מניב) ו-CMBS (ני"ע מגובים במשכנתאות מסחריות). סוגי הדיווחים הנפוצים בהקשר זה היו סחר בלתי סביר ב-CMBS (מכירה וקניה תכופה, העברה דרך חשבון ההשקעות תמורת עמלה, רווחים בלתי סבירים), הונאות נדל"ן והונאות מסוג פונזי וכן מסירת מידע מטעה או שקרי ע"י הלקוח למוסד הפיננסי.

נושא נוסף בו מתמקד גיליון מס' 18 הוא דיווחים הקשורים להחזרי חובות והסדרים לפרישת חובות. הדו"ח מרכז ומרחיב לגבי מגמה של דיווחים שנמסרו ע"י בנקים ובהם מילות מפתח משותפות כגון "Debt Relief" או "Debt Settlement".

פרק 3 בגיליון הדו"ח מרכז מקרי חקירה וטיפולוגיות מהתקופה האחרונה בנושאים שונים כגון: פיצול וריבוד תשלומים, פשיעה מאורגנת, הונאה ועוד.

פורסם 2010-10-14