Austrac, היחידה למודיעין פיננסי והרגולטור בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור באוסטרליה, פרסמה לאחרונה שלושה מסמכי אסטרטגיה אשר מפרטים את היעדים וסדרי העדיפויות של Austrac במגוון תחומי פעילותה הקשורים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. שלושת המסמכים מפרטים לגבי כל תחום מהן מטרותיה של Austrac לשנים 2010-2011, מהם סדרי העדיפויות ומהם הנושאים להם יינתן דגש.

מסמך האסטרטגיה הראשון עוסק בתחום הפיקוח (Supervision Strategy) ובו מציינת Austrac כי במהלך השנים 2010-2011 יינתן דגש לנושא דיווח על העברות כספים ובעיקר היעדר דיווח או דיווח חסר במוסדות. כמו כן, תינתן עדיפות לנושא הדרכה ואימון של מוסדות פיננסיים קטנים או פחות מתוקצבים. מסמך האסטרטגיה השני עוסק בתחום המודיעין (Intelligence Strategy), ועפ"י מסמך זה מתעתדת Austrac לתת עדיפות להעמקת המחקר המודיעיני ושיפור הטכנולוגיה לניהול ושיתוף המידע המודיעיני, כמו גם לנושאים ספציפיים כגון פשיעה מאורגנת ומימון טרור. מסמך האסטרטגיה השלישי עוסק בתחום האכיפה (Enforcement Strategy), ובתחום זה מתעתדת Austrac לתת דגש לנושא של ביקורות במוסדות שאינם מצייתים לנושא הדיווח על העברות כספים ומוסדות מסקטור ה- Remittance (עיבוד וסליקת תשלומים).

פורסם 2010-10-10