FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בממשל האמריקאי, פרסמה לאחרונה דו"ח מתודולוגיות ומגמות בדיווחים הקשורים להונאת משכנתאות. הדו"ח סוקר את המגמות האחרונות בתחום הונאת המשכנתאות, כפי שעולות מדיווחים על פעולות חשודות שנמסרים ל-FINCEN. הדו"ח כולל סקירה של נתונים סטטיסטיים של פעולות חשודות הקשורים להונאת משכנתאות, שהתקבלו ב-FINCEN בין השנים 2004-2009.

עפ"י הדו"ח, עלה מספר הדיווחים שנמסרו ע"י בנקים על פעולות חשודות בהקשר של הונאת משכנתאות מ-15 דיווחים בלבד ב-2004 ל-2,887 דיווחים ב-2009. כמו כן, מדווחת FINCEN כי היעד העיקרי להונאת משכנתאות הוא אוכלוסיה בוגרת. הדו"ח סוקר שני סוגים של הונאת משכנתאות, באחת מוצע לבעל המשכנתא כי יעביר את זכויותיו בנכס למלווה (איש קש) אשר יפדה עבורו את המשכנתא ויגבה ממנו שכירות עד שמצבו הכלכלי של בעל הנכס המקורי ישתפר, ואז יוחזרו זכויותיו בנכס. בפועל, איש הקש מוכר את הנכס הלאה ומותיר את בעליו ללא המקרקעין. בהונאה מסוג אחר, מציעים לבעל הנכס שירותים נוספים כמו ביטול המשכנתא מטעמים של היעדר חוקיות או הפחתת הסכום לתשלום בטענה לפטור או כל נימוק אחר המתבסס לכאורה על מומחיות מציע השירות ועל סעיפים מסובכים בחוק. בעל הנכס מתפתה לשכור את שירותי המציע ומשלם עמלה מראש על שירותים שלעולם לא יקבל באמת ושאין להם כל בסיס משפטי וכלכלי.

דו"ח נוסף שפורסם לאחרונה הוא דו"ח שנתי של ה-FBI בנושא הונאת משכנתאות (2009 Mortgage Fraud Report “Year in Review”). הדו"ח בוחן את התקדמות הממשל וה-FBI בחקירות הקשורות בהונאת משכנתאות וכן בוחן מגמות בולטות מהשנה האחרונה. עפ"י הדו"ח, שלושת היעדים העיקריים בארה"ב בהם המספר הגבוה ביותר של הונאות מסוג זה הם קליפורניה, פלורידה ואילינוי. הדו"ח מביא נתונים סטטיסטיים לגבי חקירות ודיווחים שנמסרו בחלוקה לפי איזורים בארה"ב ולפי מדינות.

עפ"י ה-FBI מספר החקירות בנושא הונאת משכנתאות עלה ב-71% בין שנת 2008 ל-2009. לדברי ה-FBI, העלייה הדרמטית שהיתה ניכרת גם בין השנים 2007-2008 היא כתוצאה מהמשבר הכלכלי, מהאבטלה ומירידה במחירי הבתים. מצב זה מוביל לכך שהרבה בעלי נכסים הנמצאים בסכנה לאבד את נכסיהם, מתפתים לאנשי קש וגורמים אשר מנסים לבצע הונאות בתחום זה.

פורסם 2010-06-20