ועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת אישרה אתמול (08.06.10) את הנוסח החדש והמתוקן לצווי איסור הלבנת הון לחברי בורסה ומנהלי תיקים. כפי שדיווחנו לפני מספר שבועות, הנוסח החדש מחיל חובה על חברי בורסה ומנהלי תיקים לבדוק את לקוחותיהם מול רשימות משרד הבטחון וכן קובע חובות בנושא מדיניות "הכר את הלקוח".

טיוטות התיקון לצווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה הוספו הוראות בנושא בדיקה מול הרשימה ומוצע בטיוטא כי חברי בורסה ומנהלי תיקים יחויבו לבדוק מול הרשימה אם מופיע בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה בכל החשבונות המנוהלים אצלם.

נוסף על החלת חובת הבדיקה מול הרשימה מציעה טיוטת תיקון הצו להוסיף את סעיף 1א בנושא "הכרת הלקוח". סעיף זה, אשר מוצע בשתי טיוטות הצווים קובע כי מנהל תיקים או חבר בורסה לא יפתחו חשבון בטרם יבצעו לגבי הלקוח הליך של הכרת הלקוח, הכולל בין היתר בירור ורישום מקור הכספים, עיסוק הלקוח, פעילותו הציבורית, פעילות המתוכננת בחשבון ואופי החשבון. לגבי בעלי עסקים יש לברר לרשום גם את אופי הפעילות העסקית, איפיון לקוחות וספקים ופעילות פיננסית. לגבי תושב חוץ - זיקתו לישראל.

סעיף 1א קובע גם כי על חברי בורסה ומנהלי תיקים לצבע בקרה שוטפת לגבי הפעולות בחשבון על מנת לוודא כי הן תואמות לאופי החשבון בהתאם להיכרות עם הלקוח. נוסף על כך, קובע סעיף הכרת הלקוח כי חבר בורסה ומנהל תיקים "יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון, לרבות בנושא "הכר את הלקוח".

פורסם 2010-06-09