הפיקוח על הבנקים פרסם ביום חמישי האחרון (12.05.05) טיוטת חוזר המיועדת למנכ"לי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות סנקציות בין- לאומיות וברשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות. 

בחוזר מודגש כי ניצולה לרעה של המערכת הבנקאית לצורך עקיפה של משטרי סנקציות שהוטלו על ידי מדינות זרות וארגונים בינ"ל חושף את התאגידים הבנקאיים לסיכונים משמעותיים וביניהם, סיכוני ציות, סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, סיכונים משפטיים וסיכוני מוניטין.

בנוסף, מוזכר כי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 310 בנושא ניהול סיכונים קובעת עקרונות יסוד לניהול ולבקרת הסיכונים בראייה משולבת, ובין השאר קובעת שניהול הסיכונים יעשה מתוך גישה צופה פני עתיד, שכוללת לצד הניטור השוטף של הסיכונים הקיימים, גם זיהוי סיכונים חדשים או מתפתחים. כחלק מתהליכי ניהול הסיכונים המפורטים בהוראה זו, על התאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניות ונהלים באשר לאופן שבו יעשה שימוש ברשימות בינ"ל ורשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות, ולהתקשרות או ביצוע פעולות עם גורמים מוכרזים ברשימות כאמור.

עוד מובהר, כי סירוב לאשר עסקה, סירוב להתקשר בהסכם או הפסקת התקשרות בשל יישום מדיניות בנושא זה, ייחשבו כסירוב סביר למתן שירות.

לקריאת הטיוטה לחצו כאן.

פורסם 15-05-2022