קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לאחרונה (14.05.19) מסמך הנחייה בנושא התמודדות עם העלמת מס מצד לקוחות (Guidance on Customer Tax Evasion). 

ההנחייה נועדה לסייע למוסדות פיננסיים בגיבוש ויישום של תכנית ציות אפקטיבית למניעת העלמת מס, ובכך לעודד תרבות של פרקטיקות עסקיות אתיות ולקדם את הטמעת דרכי הפעולה המומלצות בתחום זה. עפ"י המסמך, המסגרת הכוללת של המוסד הפיננסי בנושא זה צריכה להקיף, בין השאר, את הנדבכים הבאים: 

יישום גישה מבוססת סיכון אשר תאפשר התמקדות בלקוחות, מוצרים ומדינות בסיכון גבוה להעלמת מס. המוסד הפיננסי מצופה ליישם ולתעד נהלים מבוססי סיכון, שיפרטו את הצעדים שנקט לזיהוי ומזעור הסיכונים הללו, בין אם כחלק מנהלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ובין אם כחלק מנהלים אחרים בתחום ניהול הסיכונים והבקרה. 

ביצוע הערכת סיכון: מוסד פיננסי צריך להיות מסוגל להוכיח שהעריך והבין את הסיכון והחשיפה הפוטנציאליים שניצבים בפניו בהקשר של הלבנת הון הנובעת מהעלמת מס, ואת הסיכון הנובע מסיוע להעלמת מס מסוג זה. במסגרת זו, על המוסד הפיננסי לקחת בחשבון אינדיקטורים לסיכון של סיוע לביצוע העלמת מס, בין אם מצד צדדים שלישיים ובין אם ע"י גורמים אחרים הפועלים בשם המוסד הפיננסי. 

בדיקות נאותות ללקוח (CDD): המוסד הפיננסי נדרש להבין את פרופיל הסיכון של הלקוח להעלמת מס, כחלק מבדיקות CDD או במסגרת תהליך ה-on-boarding (למשל, להעריך את הרציונל המסחרי למבני חברות מורכבים או עמומים). במקרים עתירי סיכון, על המוסד הפיננסי לגבש קריטריונים ותהליכים להשגת מידע נוסף בנוגע לסטטוס הציות של הלקוח לחובות המס שלו. 

כמו כן, המסמך מפרט את הציפיות מהמוסד הפיננסי למיסוד מדיניות ונהלים לזיהוי ודיווח על פעולות בלתי רגילות המעלות חשד להעלמת מס; דיווח להנהלה באופן תקופתי על אפקטיביות סביבת הבקרה למזעור סיכוני העלמת מס, לרבות סטיות משמעותיות ממדיניות ונהלים פנימיים מצד עובדים; הכשרות ממוקדות לעובדים בתחומים עתירי סיכון בנוגע לאינדיקטורים של העלמת מס; והצהרה ברורה של הנהלת המוסד הפיננסי על הגישה שנוקט הארגון במסגרת המאבק בהעלמת מס ("Tone from the Top"). 

פורסם 20-05-2019