הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר פרסמה ב-03.06.18 הוראות לעניין סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. 

עפ"י סעיף זה בצו, גוף מוסדי נדרש לבצע  הליך של "הכרת הלקוח" בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים או בעת פתיחת חשבון, לרבות בירור מקור כספי הלקוח, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או החשבון והפעילות המתוכננת בו. 

התקשרות מסוג זה יכולה להתרחש, בין השאר, בהמשך לתהליך ייעוץ פנסיוני שנעשה ע"י תאגיד בנקאי בעל רישיון יועץ פנסיוני. בהוראות הממונה צוין כי קיום הליך הכרת הלקוח כחלק מייעוץ פנסיוני בבנק מחייב היערכות מיכונית של התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים אליהם מצורפים הלקוחות, אך לוחות הזמנים שנקבעו בצו קצרים מהנדרש לביצוע ההיערכות האמורה. 

לפיכך, קובעת ההוראה כי עד לתאריך 31.12.18 ייראה גוף מוסדי שצירף לקוח של תאגיד בנקאי אגב ייעוץ פנסיוני של התאגיד הבנקאי ללקוחו, כמי שפעל בהתאם להוראות הצו לעניין הליך הכרת הלקוח, במקרים בהם הגוף המוסדי סבור כי אין מדובר בלקוח בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, לפי המידע המצוי ברשותו. זאת, בשים לב לכך שהסיכונים להלבנת הון ומימון טרור הגלומים בפעילות גופים מוסדיים הינם נמוכים באופן יחסי, ושהלקוחות להם ניתן ייעוץ פנסיוני עוברים הליך של הכרת הלקוח כלקוחות של התאגידים הבנקאיים. 

במקביל לפרסום ההוראה, פרסמה הרשות טיוטת טופס אחיד לשאלון הליך הכרת הלקוח, שיוכל לשמש את הגופים המוסדיים גם בהליך הכרת הלקוח אגב יעוץ פנסיוני בבנק, ויסייע בהיערכות המיכונית של הגופים המוסדיים והתאגידים הבנקאיים במהלך תקופת המעבר.

פורסם 05-06-2018