ב-31.05.18 פורסם ברשומות צו של שר האוצר, אשר מורה על דחייה בארבעה חודשים של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, או עד ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים בנכס פיננסי, לפי המוקדם. זאת, לאחר שניתן לכך אישורה של ועדת הכספים של הכנסת. 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, אשר מסדיר בין היתר את המבנה הרגולטורי של הפיקוח על נותני שירותי המטבע ועל תחום האשראי החוץ בנקאי, אמור היה להיכנס לתוקף ב-01.06.18. עפ"י החוק, נותני שירותי מטבע עוברים מרישום לרישוי ולפיקוח חדש, והופכים ל"נותני שירותים בנכס פיננסי". כיום חלים על גופים אלה הוראות צו איסור הלבנת הון מתוקף ההסדרה הקיימת. עם כניסת החוק לתוקף יפקע צו זה, ותחתיו אמור להיכנס לתוקף במסגרת החוק החדש צו איסור הלבנת הון חדש.

ב-23.05.18 פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, במטרה להחילו גם על נותני שירותים בנכס פיננסי, לרבות נכסים פיננסיים מסוג מטבעות וירטואליים. עם זאת, לנוכח העובדה כי הטיוטה פורסמה רק לפני זמן קצר להערות הציבור, נוצר החשש כי תיווצר תקופה שבה לא יהיה צו המסדיר את נושא הלבנת ההון, ותיווצר חוסר בהירות לעניין חובת הזיהוי והדיווח שמכוח החוק לאיסור הלבנת הון.

לאור זאת, ביקש משרד האוצר מוועדת הכספים של הכנסת לדחות את כניסת החוק העוסק בנותני שירותים בנכס פיננסי, על להתקנת הצו החדש לאיסור הלבנת הון. בהתאם לבקשה, אישרה הוועדה את דחיית כניסת החוק בארבעה חודשים או עד להתקנת התקנות החדשות לעניין איסור הלבנת הון.  

פורסם 04-06-2018