AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה, הודיעה היום (04.06.18) כי הגיעה להסכם עם Commonwealth Bank of Australia (CBA), אחד מארבעת הבנקים הגדולים ביותר באוסטרליה. במסגרת ההסכם, CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור באוסטרליה. 

נזכיר כי צעדי האכיפה של AUSTRAC נגד הבנק החלו באוגוסט 2017, לאחר שממצאי הרגולטור הצביעו על ליקויים משמעותיים בתחום הציות וניהול הסיכונים של הבנק, בעיקר בכל הנוגע לפעילות של מכונות חכמות להפקדת מזומנים (Intelligent Deposit Machines – IDMs). מכונות אלה, שהושקו על ידי הבנק בשנת 2012, אפשרו הפקדת מזומנים באופן אנונימי ממאות מכונות לחשבונות ב- CBA, וזאת מבלי שנקבעה כל תקרת הפקדה יומית. הכספים הועברו אוטומטית לחשבונו של המוטב והיו זמינים להעברות באופן מיידי, לרבות העברות בינ"ל, דבר שיצר סיכונים משמעותיים להלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בפעילות המכשירים. במהלך החקירה זיהו הרשויות כי המכונות שימשו להלבנת כספים של ארגוני פשיעה, בעשרות אלפי מקרים שבהם הופקדו מזומנים במכונות.  

במסגרת ההסכם עמו, CBA הודה בין השאר בכשלים הבאים: 

• הבנק כשל לבצע הערכה נאותה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים ל- IDMs לפני השקת המכונות ועד אוקטובר 2017, המועד שבו החל לפעול לקביעת תקרה יומית להפקדות מזומן דרך ה- IDMs. בנוסף, הבנק הודה בכך שכשל לגבש וליישם בקרות נאותות למזעור וניהול סיכוני הלבנת הון, לפני אפריל 2018.  

• הבנק כשל להגיש ל- AUSTRACיותר מ-50,000 דיווחים על הפקדות מזומן מעל ל-10,000 דולר אוסטרלי ומעלה, שבוצעו באמצעות ה- IDMsהחל מנובמבר 2012 ועד ספטמבר 2015, בהיקף כולל של 625 מיליון דולר. 

• במשך שלוש שנים, הבנק לא ציית לדרישות למניעת הלבנת הון ומימון טרור ב- ב-778,370 חשבונות. גם לאחר שהבנק הפך להיות מודע לחשדות להלבנת הון או להבניה בחשבונותיו, הוא כשל לעקוב בצורה נאותה אחר חשבונו לקוחותיו כדי למזער ולנהל סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. 

ההסכם יוגש כעת לאישור בית המשפט הפדרלי באוסטרליה. במידה שההסכם יאושר, יהיה זה הקנס האזרחי הגדול ביותר שהוטל אי פעם על ישות תאגידית באוסטרליה.  

פורסם 04-06-2018