משרד האוצר פרסם אתמול (23.05.18) טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2018. 

נזכיר, כי ביוני 2017 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, המסדיר את פעילותם של מי שחייבים בקבלת רישיון למתן אשראי.  בעקבות זאת, אושר ופורסם ברשומות בחודש מרץ האחרון צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי, אשר מחיל על נותני שירותי אשראי מסגרת אחידה של חובות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדומה לצווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים. 

כעת, מבוקש להכניס תיקונים נוספים בצו זה, על מנת להתאים אותו מצו המתייחס בנוסחו הקיים לנותני שירותי אשראי בלבד, לצו שיתייחס גם לנותן שירות בנכס פיננסי. זאת, על רקע כניסתם לתוקף של ההוראות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הנוגעות לנותני שירותים בנכס פיננסי ב-01.06.18, ופקיעתו הצפויה במועד זה של הצו החל כיום על נותני שירותי מטבע.

יצוין כי הגדרת "שירות בנכס פיננסי", שבאה להחליף ולהרחיב את המונח "שירותי מטבע", כוללת את כל הפעולות והשירותים הנעשים בנכסים פיננסיים דרך עיסוק, שאין בהם מתן אשראי, לרבות "מטבע וירטואלי". זאת, מתוך כוונה לאפשר פיקוח גם על שירותים פיננסיים שאינם בנכסים מוחשיים או באמצעים כספיים סטנדרטיים.  

בין השאר, מוצע להכניס בצו את השינויים הבאים: 

• לקבוע כי הצו יחול על כל מי שנותן שירות בנכס פיננסי, כהגדרתו בסעיף 11 א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים. 

• להוסיף הגדרה של "כתובת ארנק וירטואלי", כחלק  מההתאמה של הוראות הצו למתן שירות בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי. בנוסף, במסגרת פרטי הדיווח שנדרש נותן השירות לדווח לרשות המוסמכת, מוצע להוסיף בפעולה במטבע וירטואלי  גם את סוגי המטבע הווירטואלי שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, כתובות הארנקים הווירטואליים המעורבים בפעולה וכתובת התחברות לאינטרנט (Login IP), בשל היכולת לעשות שימוש במידע זה לזיהוי והכרה נוספים של הגורמים המבצעים את הפעולה. 

• להגדיר כיצד יחושב סכום פעולה הנעשית בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי ולקבוע כי זה ייקבע ביום ביצוע הפעולה על-ידי נותן השירות, לפי העניין (הפקדה, העברה או החלפה). באשר לאופן קביעת ערכו של המטבע הווירטואלי בשקלים, מוצע לקבוע אותו לפי השווי ההוגן או שווי השוק של המטבע הווירטואלי באותו היום. 

•לתקן את התוספת הרביעית, שעניינה רשימת פעולות שיתכן שייחזו כפעולות בלתי רגילות, ולערוך בה את ההתאמות הנדרשות לנותן שירות בנכס פיננסי, ובכלל זה נכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי.

ניתן להעביר הערות לטיוטת הצו עד ליום 13.06.18 דרך פורטל תזכירי החוק הממשלתיים. 

 פורסם 24-05-2018