FINRA, הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב, הטילה קנס בסך 5.3 מיליון דולר על חברת השירותים הפיננסיים Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS) בגין הפרות של חוקים וכללים למניעת הלבנת הון. כמו כן, החברה תשלם קנס נוסף בסך 860,000 דולר לרשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC). 

ICBCFS, היושבת בניו-יורק, הינה חברה בת בבעלות מלאה של Industrial and Commercial Bank of China. בשנת 2012 השיקה החברה קו עסקים חדש, במסגרתו החלה החברה לתת שירותי סליקה לסוחרים במניות. זמן קצר לאחר מכן החלו להשתמש בשירותי החברה אלפי לקוחות חדשים, שסחרו במניות מסוג penny stocks (מניות בעלות ערך כספי נמוך), בהיקף של מיליוני דולרים. בין 2015-2013 סיפקה החברה שירותי סליקה לעסקאות הקשורות למסחר בעשרות מיליארדי מניות מסוג זה, אשר הניבו ללקוחותיה רווח של יותר מ-200 מיליון דולר. 

עפ"י ממצאי הרשויות בארה"ב, למרות סליקתן של מיליארדי penny stocks, החברה כשלה לגבש וליישם תכנית נאותה למניעת הלבנת הון שיאפשרו לה לנטר ולדווח על פעולות חשודות פוטנציאליות הקשורות למסחר במניות אלה. כתוצאה מכך, ICBCFS כשלה לאתר או לחקור "דגלים אדומים" הקשורים לעסקאות הללו. בנוסף, נמצא כי ICBCFS נמנעה לחשוף את ההיקף הגדול של סליקת המניות הנ"ל בפני גורמי ביקורת בלתי תלויים שביצעו ביקורות בחברה בתחום מניעת הלבנת הון. 

הודעת הרגולטורים האמריקאים מתפרסמת חודשים ספורים לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב הורה ל-ICBC , הבנק הסיני שהינו חברת האם של ICBCFS,  לפעול לתיקון חולשות וליקויים שהתגלו בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לרבות במסגרת פעילות שלוחת הבנק בניו יורק. 

פורסם 24-05-2018