הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (16.05.18) את גיליון 29 של "מידע הון" (אפריל 2018), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון כולל עדכונים מחודשים ינואר עד אפריל 2018, ומרכז את העדכונים והחידושים שהתפרסמו לאחרונה באתר האינטרנט של הרשות, לרבות חידושי פסיקה, עדכוני חקיקה ופרסומים בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בפרק "עדכוני פסיקה" מוזכרת פסיקה ראשונה מסוגה של בית המשפט המחוזי בירושלים (ת"פ (י-ם) 12-12-18291 מדינת ישראל נ' ירון בלוא ואח'), הקובעת כי השתתפות במכרז יכולה להיחשב כמרמה לצורך ביסוס עבירת המקור של קבלת דבר במרמה, כאשר הפעולות הקשורות במכרז (כגון חתימה על חוזי ההתקשרות, הגשת חשבוניות עבור עבודות שבוצעו, קבלת הכספים ועוד), מהוות פעולה ברכוש אסור לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, על כל סכום המכרז.

בפרק "פרסומים" מעדכנת הרשות על פרסום ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום מימון הטרור, אשר נועדה לסייע לכלל הרשויות העוסקות במניעת טרור ומימון טרור להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, ולשמש כבסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בתחום מניעת מימון טרור ולהקצאת משאבים יעילה. לצד סיוע כספי לארגוני טרור מצד מדינות וישויות תומכות טרור לארגוני טרור, דוגמת הסיוע שמעמידה איראן לחיזבאללה, מתוארים אפיקי מימון מרכזיים נוספים, כגון תרומות מיחידים ופעילות של ארגוני צדקה למימון פעילויות ארגוני הטרור (בדגש על ארגון החמאס), וכן מימון עצמי של ארגוני הטרור ע"י פעולות עסקיות כשרות לכאורה, כאשר חלק מההכנסות או הרווחים מופנה למטרות אחרות. 

נושא נוסף המוזכר בפרק זה הוא מכתב בנק ישראל מיום 15.04.18 בנושא עבודה מול לקוחות מסוג נותני שירותים פיננסיים ורכזי הצעה. במכתב מפורטות הנחיות הפיקוח על הבנקים, שתאפשרנה לתאגידים הבנקאיים לתת שירות לגופים אלו תוך ניהול סיכוניהם בפעילותם מול הגופים, שעליהם חל או צפוי לחול משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, ועל מנת שהפעילות מול גופים אלו לא תחשוף את הבנקים לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, נקבע כי על התאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניות לפתיחה וניהול של חשבונות לגופים פיננסיים מוסדרים על פי גישה מבוססת סיכון, תוך ציון הטעמים והנימוקים הסבירים לסירוב לפתיחת חשבון או לביצוע פעולות על ידי התאגיד הבנקאי. 

פורסם 17-05-2018