הפיקוח על הבנקים פרסם היום (02.05.18) את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 306 בנושא פיקוח על שלוחות של תאגידים בנקאיים בחו"ל. זאת, בהמשך לטיוטת הוראה שהופצה ע"י הפיקוח בחודש פברואר האחרון. ההוראה כוללת הנחיות בנוגע לפעילות הקבוצה הבנקאית בשלוחות והפיקוח עליה, מוסיפה על הדרישות הקיימות בהוראות ניהול בנקאי תקין אחרות ומחדדת את ההנחיות בנושאי ממשל תאגידי וציות.  

ההוראה מתפרסמת לנוכח התממשות של סיכונים בשלוחות בשנים האחרונות, ובפרט בתחום הציות להוראות בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, וכן בהיבטי מיסוי הרלוונטיים ללקוחות, דבר המוביל את הפיקוח על הבנקים להדק את הרגולציה על פעילות חוצת גבולות של תאגידים בנקאיים. 

בפרק ד' של ההוראה, העוסק ציות וניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, מבהיר הפיקוח כי התאגידים הבנקאיים נדרש ליישם את הוראת ניהול בנקאי תקין 308, העוסקת בציות ובפונקציית הציות בתאגיד הבנקאי, גם בהיבטי ציות בשלוחות חו"ל. בהקשר זה מופיעות, בין השאר, הדרישות הבאות:

• לוודא קיום מנגנון לזיהוי ולהערכה שוטפת של שינויים בחקיקה וברגולציה במדינות הזרות בהן הקבוצה הבנקאית פעילה, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על פעילות השלוחה ו/או הקבוצה הבנקאית. 

• לוודא כי השלוחות מיישמות כנדרש את הוראת נב"ת 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, התאגיד הבנקאי נדרש לתת ביטוי מפורש לשלוחות בכל תהליכי ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור המתבצעים ברמת תאגיד האם, ואשר נדרשים על פי ההוראה.  

• להקפיד הקפדה יתרה על ניהול סיכון הציות בהיבט של השקיפות הנדרשת בניהול חשבונות לקוחות, לרבות איסור על פתיחה וניהול חשבונות ממוספרים וחשבונות קוד או בשמות בדויים, ואופן הטיפול בנאמנויות, חברות offshore ועסקאות בהן אשראי מובטח בפיקדון של צדדים קשורים (back-to-back). בהקשר זה מודגש, כי על התאגיד הבנקאי לוודא לגבי כל שלוחה, כי פעילויות מסוג זה מתנהלות רק לאחר שנבחן והובן ההסבר הכלכלי או העסקי של אופן התאגדות הלקוח או ביצוע הפעילות, לרבות קבלת אסמכתאות תומכות, ולאחר שבשלוחה ננקטו הצעדים הנדרשים, הן על פי הוראות החוק והרגולציה המקומיות והן על פי הוראות המפקח על הבנקים בישראל בנושא.

פורסם 02-05-2018