משרד המשפטים פרסם אתמול (25.03.18) באתר תזכירי החוק הממשלתיים את טיוטת תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור)(תיקון מס' 1), תשע"ח – 2018, על רקע שינוי סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים שבוצע לאחרונה בחוק המאבק בטרור. 

כזכור, ב-14.02.18 הוכנס תיקון בחוק המאבק בטרור, אשר העביר את סמכות ההכרזה על ארגוני ופעילי טרור זרים מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לשר הביטחון. בנוסף, נקבע כי הכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים שבוצעו ע"י מועצת הביטחון של האו"ם יחולו באופן אוטומטי גם בישראל, החל ממועד פרסומן באתר האינטרנט של מועצת הביטחון. 

כפועל יוצא מכך, מבוקש כעת להתאים את תקנות המאבק בטרור להסדר החדש בחוק המאבק בטרור בעניין ההכרזות ואימוצן. בין השאר, מוצע לקבוע בתקנה מס' 3 כי גם אימוץ זמני של הכרזה יפורסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון, על פי המידע המופיע בפרסום הכרזת מועצת הביטחון עצמה באתר האינטרנט שלה, וזאת כדי להבטיח שקיפות לגבי סטטוס הארגון או הארגון הזר או פעיל הטרור הזר.

שינוי נוסף, בתקנה 5, נועד להתאים את נוסח חובות היידוע כך שיחולו גם לגבי אימוץ זמני של הכרזה, ולא רק לגבי הכרזת שר הביטחון. זאת, מכיוון שגם בשלב האימוץ הזמני של ההכרזה חלות ההשלכות הכלכליות של ההכרזה, בכל הנוגע לאיסור פעולה ברכוש הגורם המוכרז, ועל כן יש לפעול ליידוע הגורמים הנוגעים בדבר כבר בשלב זה. לפיכך, מוצע לקבוע כי יש לפעול  ליידוע הגורמים הנוגעים בדבר עוד בשלב האימוץ הזמני, הן באמצעות הפרסום באתר האינטרנט של משרד הביטחון, והן בדרכים האחרות המנויות בתקנה 5.

פורסם 26-03-2018